Built with Berta.me

  1. NOSTALGIA

    NOSTALGIA

    NOSTALGIA  (2010)

    Metal net, yarn

    Museum of Talsi District, Latvia